سناریو-هوشمند

پروتکل S-BUS

یکی از رایج ترین و امن ترین پروتکل های هوشمند سازی با سیم در خانه هوشمند پروتکل S-BUSیا (SMART- BUS) میباشد که برترین پروتکل ارتباطی جهت انتقال دیتا بین ماژول های شبکه هوشمند است .

روشنایی و نور پردازی هوشمند

یکی از مهم ترین واصلی ترین سیستم های یک ساختمان سیستم روشنایی است . امروزه این سیستم تعاریف متفاوتی نسبت قبل پیدا کرده به طوریکه هدف از استفاده این سیستم تنها رفع