همایش ملی شهر هوشمند

این همایش با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان و شرکت شهرهوشمند در استان اصفهان برگزار شد. در همایش دکتر سید محمدعلی زنجانی و دکتر کارگر ارائه ی کارگاه خانه هوشمند را برعهده داشتند.

همایش بزرگ برقکاران مبارکه

این سمینار با همکاری اتحادیه الکتریک شهرستان مبارکه و شرکت شهر هوشمند در زمینه های تخصصی هوشمندسازی ساختمان ها برای برقکاران شهرستان مبارکه برگزار شد.